Disclaimer Wisselkoers24.nl

Versie 1.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 december 2020.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van wisselkoers24.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door currency.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Geen garantie op juistheid

Wisselkoers24.nl maakt gebruik van data afkomstig van externe bronnen. Er kan op geen enkele wijze recht worden ontleend, noch aanspraak gemaakt worden op de data van deze website.

Wisselkoers24.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wisselkoers24.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wisselkoers24.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op wisselkoers24.nl.

Wisselkoers24.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de informatie van externe toeleveranciers van informatie, en voor de gevolgen van het gebruik van die informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van wisselkoers24.nl op deze pagina.